POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezenta Politică de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal (“Politica”) explică modul în care Operatorul ENOTECA SELECTA S.R.L. (”ENOTECA SELECTA”), colectează, utilizează şi gestionează datele dvs. cu caracter personal.

De fiecare dată când utilizați acest site sau ne furnizați în alt mod datele dvs. cu caracter personal, vi se va aplica prezenta Politică, conținând informații privind:

 • Cine va prelucra datele dvs. cu caracter personal
 • Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm
 • Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
 • Marketing / Abonarea la newsletter
 • Temeiul legal al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal
 • Durata preconizată a prelucrării datelor cu caracter personal
 • Drepturile dvs. și modul de exercitare a acestor drepturi
 • Destinatarii datelor cu caracter personal
 • Transferul datelor dvs. cu caracter personal în străinătate
 • Actualizarea datelor dvs.
 • Informații despre cookie
 • Crearea de profiluri
 • Modificări ale prezentei politici
 1. Cine va prelucra datele dvs. cu caracter personal?

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se va face de către societatea ENOTECA SELECTA S.R.L., cu sediul în Oras Recaș, nr. 322, Jud. Timiș și punct de lucru în Mun.Timișoara, str. Florimund Mercy, nr.4, spatiu comercial la parter, ap.18A si ap.18B, jud.Timiș, înregistrată la ORC sub nr. J35/274/2012, CIF RO29680940, reprezentată legal prin admin. GEORGIU LAMBRINO Codruța, care depune toate eforturile în vederea protejării dreptului dvs. la protecția datelor cu caracter personal.

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

ENOTECA SELECTA prelucrează, după caz, următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • date de identificare (nume, prenume și alte date din CI),
 • date de contact (adresă, telefon, e-mail, fax),
 • date privind educația și formarea profesională, date privind experiența profesională, performanțele profesionale (de ex. în cazul salariaților noștri sau al candidaților la posturile vacante),
 • date privind veniturile, prezența și promovările la locul de muncă, înregistrări privind prezența la instruiri, date privind cercetările disciplinare, date privind deplasările în interes de serviciu, date de stare civilă, inclusiv date referitoare la persoanele aflate în întreținere, date privind sănătatea, imaginea și alte date necesare încheierii și executării contractelor individuale de muncă (în relația cu salariații noștri),
 • date provenind din înregistrările video, în incintele noastre fiind instalate, la vedere, camere de supraveghere video,
 • date referitoare la plăți, conturi și carduri bancare,
 • profesie, loc de muncă, funcție,
 • datele rezultate din navigarea dvs. pe site-ul nostru colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare,
 • opinii şi viziuni pe care ni le transmiteţi sau pe care le postaţi despre noi pe reţelele de socializare (social media) sau alte canale publice,
 • eventuale alte date cu caracter personal pe care decideți să ni le furnizați prin intermediul site-ului, prin comunicările și solicitările pe care ni le transmiteți sau în alt mod.

Ca utilizator (persoană vizată) aveți obligația de a ne furniza date adevărate și exacte despre dvs. Totodată vă asumați obligația de a nu ne furniza materiale care conțin viruși, materiale cu drept de autor, dacă nu sunteți autorul sau dacă nu aveți permisiunea autorului de a publica materialul respectiv, materiale obscene, defăimătoare, de amenințare, răuvoitoare sau orice alte materiale ori informații de acest gen. În caz de nerespectare a acestei obligații, ENOTECA SELECTA poate șterge informațiile respective și poate întreprinde toate măsurile legale împotriva dvs.

III. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

 • pentru încheierea și executarea unui contract cu dvs., în vederea onorării comenzilor plasate, în vederea furnizării bunurilor și serviciilor noastre,
 • pentru efectuarea rezervărilor,
 • pentru înregistrarea și gestionarea conturilor de utilizator,
 • pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract, respectiv pentru a vă putea comunica o ofertă de preț, în baza solicitării pe care ne-o adresați,
 • pentru a putea comunica cu dvs. în legătură cu produsele și serviciile pe care ni le-ați solicitat,
 • în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre legale (cum ar fi, de exemplu, obligația de facturare, obligația de organizare și ținere a contabilității, obligația de arhivare a contractelor și a dosarelor de personal etc.)
 • pentru soluționarea cererilor, intrebărilor sau a reclamațiilor dvs.,
 • pentru satisfacerea unor interese legitime ale noastre, cum ar fi administrarea site-ului nostru web, monitorizarea traficului și îmbunătățirea conținutul său, prevenirea fraudelor de orice fel, asigurarea pazei și protecției persoanelor, bunurilor și valorilor, îmbunătățirea serviciilor noastre, promovarea bunurilor și serviciilor noastre etc.,
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță.

În cazul în care ENOTECA SELECTA va intenționa să prelucreze ulterior datele dvs. cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, vă vom furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante, în conformitate cu legislația în vigoare.

 1. Marketing / Abonarea la newsletter

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele și evenimentele care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite mesaje de tip e-mail, SMS etc., conținând informații generale si tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții precum și informații referitoare la evenimentele organizate de noi.

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing se va efectua în baza consimțământului exprimat de dvs., prin abonarea la newsletter sau în alt fel. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment și în mod gratuit, prin (i) utilizarea link-ului de dezabonare/ unsubscribe din conținutul mesajelor pe care le primiți de la noi, (ii) printr-o solicitare comunicată nouă la adresa office@vinto.ro sau (iii) prin modificarea setărilor din contul de client.

În cazul în care vă veți retrage consimțământul sau vă veți opune prelucrării datelor dvs. în scop de marketing, aceste date nu vor mai fi prelucrate în acest scop, fără însă ca retragerea consimțământului să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia înainte de retragere.

 1. Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal

Orice operațiune de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – art. 6 alin.(1) lit.a) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679,
 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care dvs. sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract – art. 6 alin.(1) lit.b) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679,
 • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale – 6 alin.(1) lit.c) din Regulamentul (UE) 2016/679
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime sau ale unui terț – art. 6 alin.(1) lit.f) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679
 • prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor și al exercitării unor drepturi specifice ale noastre sau ale dvs. în domeniul ocupării forței de muncă, al securității și protecției sociale – art. 9 alin.(2) lit. b) din Regulamentul (UE) 2016/679
 • prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii, de evaluarea capacității de muncă a angajatului – art. 9 alin. (2) lit. h) din Regulamentul (UE) 2016/679
 1. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Datele vor fi prelucrate pe întreaga perioadă de timp necesară realizării scopului pentru care acestea au fost colectate, cu asigurarea unor măsuri corespunzătoare de securitate. De exemplu, (i) în cazul încheierii unui contract, datele dvs. vor fi păstrate pe întreaga durată de executare a contractului precum și ulterior, pe toată durata impusă de lege pentru arhivarea documentelor, (ii) în cazul datelor provenind din înregistrări video, acestea vor fi păstrate pe o perioadă de maxim 30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.

ENOTECA SELECTA va revizui periodic datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, iar dacă nu mai sunt necesare datele vor fi șterse.

VII. Drepturile dvs.

În calitate de persoane vizate, legislația vă oferă o serie de drepturi, printre care:

 • dreptul de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal,
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că prelucrăm sau nu datele dvs. și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informații despre cum sunt prelucrate.
 • dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc,
 • dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc („dreptul de a fi uitat”),
 • dreptul la opoziție, respectiv dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservește un interes public sau un interes legitim al nostru,
 • dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc,
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi, în anumite cazuri, datele dvs. personale într-un mod structurat care poate fi citit automat și dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator,
 • dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere, respectiv Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (dataprotection.ro),
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă (dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale),
 • dreptul de a vă adresa justiției.

De asemenea, atunci când prelucrarea datelor se face în baza consimțământului dvs., aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment și în mod gratuit, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

În cazurile în care vă retrageți consimțământul, ENOTECA SELECTA nu va mai prelucra datele dvs. cu caracter personal cu excepția cazului în care există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.

Dacă vreți să vă exercitați drepturile de mai sus, puteți să depuneți o cerere scrisă, semnată și datată, la sediul ENOTECA SELECTA din Oras Recaș, nr.322, Jud. Timiș sau prin e-mail la office@vinto.ro. Dacă este necesar, vă putem solicita o copie după actul de identitate care să facă dovada identităţii dvs. sau alte informații suplimentare necesare pentru a putea confirma identitatea persoanei vizate.

ENOTECA SELECTA vă facilitează exercitarea drepturilor prevăzute mai sus și nu va refuza să dea curs cererii dvs. de a vă exercita drepturile, cu excepția cazului în care aceasta nu este exercitată în condițiile legii sau nu suntem în măsură să vă identificăm. De asemenea, ENOTECA SELECTA se obligă să vă furnizeze orice informații suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă a datelor dvs. cu caracter personal, ținându-se seama de circumstanțele specifice și de contextul în care sunt prelucrate aceste date.

ENOTECA SELECTA vă va furniza informații privind acțiunile întreprinse în urma unei cereri, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. În orice caz, ENOTECA SELECTA vă va informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii. În cazul în care introduceți o cerere în format electronic, informațiile vă vor fi furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care dvs. solicitați un alt format.

ENOTECA SELECTA va răspunde cererilor prin care dvs. vă exercitați drepturile în mod gratuit. În cazul în care cererile dvs. sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, ENOTECA SELECTA poate: (a) fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; (b) fie să refuze să dea curs cererii.

VIII. Destinatarii datelor cu caracter personal

Păstrăm datele dvs. cu caracter personal în medii sigure și le protejăm de accesul, divulgarea, utilizarea, modificarea sau distrugerea neautorizată. Datele dvs. pot fi stocate pe suport de hârtie sau în format electronic, pe serverele proprii sau ale furnizorilor noştri de servicii de încredere.

Datele dvs. cu caracter personal pot fi divulgate către salariații noștri în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu, către furnizorii de servicii şi bunuri (cum ar, de exemplu, societățile de curierat rapid, contabili, experți fiscali, auditori, societăți de avocatură etc.), persoane împuternicite să prelucreze datele cu caracter personal în numele nostru, alți parteneri contractuali, autorități și instituții publice centrale/locale, instanțe de judecată etc.

În cazul în care prelucrarea urmează să fie realizată în numele ENOTECA SELECTA, vom recurge doar la persoane împuternicite care oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute în Regulament și să asigure protecția drepturilor persoanei vizate.

 1. Transferul datelor dvs. cu caracter personal în străinătate

ENOTECA SELECTA nu va transfera, în principiu, datele dvs. cu caracter personal în țări terțe Uniunii Europene. Cu toate acestea, dacă un asemenea transfer este necesar pentru prelucrarea conform scopurilor descrise mai sus, acesta va fi efectuat doar către acele țări terțe care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Transferul datelor dvs. în state terțe care nu au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție se va putea face numai în baza unor măsuri de protecție adecvate cum ar fi, clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană cu respectarea Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 și a altor dispoziții legale aplicabile. Ne puteți contacta în orice moment, folosind datele de contact din prezenta politică, dacă doriți informații suplimentare cu privire la aceste măsuri de protecție.

 1. Actualizarea datelor dvs. cu caracter personal

În cazul în care datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dvs., vă rugăm să ne contactați prin e-mail la: office@vinto.ro.Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizați.

 

XI.Informații despre Cookies

Prezentul site utilizează ”cookies”. Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dvs. mobil atunci când îl vizitaţi. Informaţiile asociate cookie-urilor nu sunt utilizate pentru a vă identifica personal.

Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pentru o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Cookie-ul este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul dvs.). Cookie-urile nu sunt folosite în alte scopuri decât cele descrise aici.

Activarea cookie-urilor nu este strict necesară pentru funcţionarea site-ului, dar vă poate îmbunătăţi experienţa de navigare. Puteţi şterge sau bloca cookie-urile însă, dacă faceţi acest lucru, s-ar putea ca anumite caracteristici ale site-ului să nu funcţioneze corespunzător.

Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

XII. Crearea de profiluri

Respectul nostru pentru datele dvs. include faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru. În acest sens, vă informăm că nu utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile, nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dvs. care să producă efecte juridice sau care să vă afecteze și nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

 

Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor dvs. personale în condiții de securitate.

XIII. Modificări ale politicii de confidențialitate

Cea mai recentă actualizare a acestei Politici a fost realizată în luna iulie 2018. ENOTECA SELECTA are dreptul de a actualiza periodic această politică, modificările fiind postate pe această pagină. Dacă aveți întrebări, comentarii, sugestii sau solicitări cu privire la informațiile cuprinse în prezenta pagină, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa office@vinto.ro